Оп Конкурентоспособност

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент «ТС» ЕООД, с предмет: «Закупуване на един брой електрохидравличен абкант, един брой триролкова електроходравличан огъваща машина и един брой електромеханична гилотина».Срок за подаване на офертите: 01.06.2016 г. Допълнителна информация: Валидна до сряда 01 юни 2016 г. Възложител «ТС» ЕООД
„TC” EOOД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0861-C01 за проект „Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „TC” EOOД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 188 000 лв. (111 860 лв. — европейско и 19 740 лв. — национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.Проектът има за цел внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на ТС ЕООД. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са: • Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност в производсвения процес; • Подобряване качеството и увеличаване количеството на произвжданата продукция или услуга; • Навлизане на нови пазари в страната; • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация 1 брой електрохидравличен абкант, 1 брой триролкова електрохидравлична огъваща машина и брой 1 електромеханична гилотина.