Оп Конкурентоспособност

          СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА На 17.09.2020 г.“ ТС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-14563-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца. Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.              
На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ТС” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване и доставяне на технологично оборудване, състоящо се от следните обособени позиции: ОП1 — портална машина за плазмено рязане -1 бр. ОП 2 — импулсен инверторен заваръчен апарат- 1 бр. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg). Краен срок за подаване на оферти 01.04.2020 г. – 00:00 ч.
   

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

             На 03.02.2020 г. „TС” ЕООД сключи с Министерство на икономиката договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0581-С01 за проект „Подобряване на производствения капацитет във „ТС” ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040 – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на обща стойност от 350 168 лв. (208 349.96 лв. европейско и 36 767.64 лв. национално съфинансиране) и е с продължителност 12 месеца. Основната цел на проекта е въвеждане в експлоатация на нови технологии за подобряване на  производствения процес. Инвестирането в съвременно технологично оборудване ще доведе до успешна пазарна реализация на националния пазар, ще повиши конкурентоспособността и ще стимулира устойчивия растеж на предприятието. Специфичните цели на проектното предложение са: 1) повишаване конкурентоспособността в бранша  в резултат на направената с настоящия проект инвестиция; 2) повишаване производствения капацитет чрез инвестиране в съвременно високотехнологично оборудване; 3) създаване на реални предпоставки за увеличаване на продажбите и устойчив растеж на предприятието чрез създаване на условия за производство на нови продукти и повишаване качеството на съществуващата номенклатура; 5) намаляване себестойността на произвежданата продукция в резултат на направената инвестиция; В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация Портална машина за плазмено рязане — 1 бр. и Импулсен, инверторен заваръчен апарат- 1 бр.
 
Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент «ТС» ЕООД, с предмет: «Закупуване на един брой електрохидравличен абкант, един брой триролкова електроходравличан огъваща машина и един брой електромеханична гилотина».Срок за подаване на офертите: 01.06.2016 г. Допълнителна информация: Валидна до сряда 01 юни 2016 г. Възложител «ТС» ЕООД
„TC” EOOД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0861-C01 за проект „Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на „TC” EOOД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 188 000 лв. (111 860 лв. — европейско и 19 740 лв. — национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.Проектът има за цел внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на ТС ЕООД. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са: • Подобряване ресурсната ефективност и ефикасност в производсвения процес; • Подобряване качеството и увеличаване количеството на произвжданата продукция или услуга; • Навлизане на нови пазари в страната; • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация 1 брой електрохидравличен абкант, 1 брой триролкова електрохидравлична огъваща машина и брой 1 електромеханична гилотина.